Zasady i warunki współpracy

Ogólne Warunki Handlowe

Tylko wersja w języku niemieckim jest prawomocna.

I. Nasze umowy regulowane są wyłącznie warunkami określonymi w naszych potwierdzeniach sprzedaży oraz w poniższych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Jeśli nie uzgodniono inaczej, obowiązuje najnowsza wersja INCO-TERMS. Niniejszym jednoznacznie wykluczamy możliwość zastosowania ogólnych warunków sprzedaży kupującego.

II. Koszty ewentualnych podwyżek transportu lub opłat publicznych po zawarciu niniejszej umowy ponosi kupujący.

III. Cena zakupu jest należna do zapłaty bez potrąceń w określonym terminie płatności, niniejszym wyklucza się możliwość dokonywania potrąceń lub wstrzymania kwot. W przypadku zwłoki w płatności kupujący musi zapłacić odsetki naliczone od dnia wymagalności do ostatecznego otrzymania płatności w wysokości 3 punktów procentowych powyżej niemieckiej podstawowej stopy procentowej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zdolności płatniczej kupującego, a w szczególności w przypadku już zaistniałej zwłoki w płatnościach, jesteśmy uprawnieni - bez uszczerbku dla innych środków prawnych - do odwołania przyznanych warunków kredytowych i żądania zapłaty z góry lub wystarczającego zabezpieczenia.

IV. Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostawy w częściach. W przypadku opóźnienia naszej dostawy kupujący jest zobowiązany do wyznaczenia nam rozsądnego terminu dodatkowego, nie krótszego niż dwa tygodnie.

V. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru po jego dostarczeniu i natychmiastowego powiadomienia - w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru - o ewentualnych wadach, błędnych dostawach lub zmianach ilościowych. Dostarczony towar uznaje się za przyjęty, jeśli nie złożono pisemnej reklamacji lub jeśli towar był używany, przetwarzany, konsumowany lub zmieszany. Gwarancja jakości wygasa po upływie jednego roku od daty dostawy. W przypadku uzasadnionych i terminowych reklamacji - wyłącznie według naszego uznania - wymienimy w całości lub w części reklamowany towar lub zwrócimy w całości lub w części cenę zakupu. Wszelkie inne roszczenia kupującego z jakiegokolwiek powodu są wykluczone. Złożenie reklamacji lub innych roszczeń nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłaty.

VI. Nie gwarantujemy ani nie zapewniamy, że produkt jest wolny od patentów lub innych praw ochronnych osób trzecich. Specyfikacje techniczne i chemiczne produktu nie stanowią gwarancji konkretnego zastosowania i nie zwalniają kupującego z obowiązku przeprowadzenia analiz i testów.

VII. Roszczenia odszkodowawcze są dopuszczalne tylko w przypadku szkody powstałej w wyniku naszego rażącego zaniedbania. Wyklucza się roszczenia z tytułu następstwa szkód. W każdym przypadku nasza odpowiedzialność za szkody ogranicza się do ceny zakupu części dostawy, która została opóźniona, niewykonana lub była wadliwa.

VIII. Wystąpienie siły wyższej zwalniające naszego dostawcę z obowiązku dostawy automatycznie zwalnia także nas z obowiązku dostawy.

IX. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty wszystkich bieżących i przyszłych należnych nam należności.

X. Właściwością miejscową sądu jest Hamburg. Prawem właściwym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

XI. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub zostanie prawnie unieważnione, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.