Algemene Voorwaarden

I. Geldigheid

a) Geldig zijn uitsluitend de in onze opdrachtbevestigingen aangegeven voorwaarden alsmede onze volgende algemene verkoopvoorwaarden. Voor zover hierin geen afwijkende regelingen aangegeven zijn, gelden de Incoterms in de telkens recentste versie.
b) Algemene inkoopvoorwaarden van onze kopers worden hiermee algemeen weersproken.
c) Deze voorwaarden gelden alleen jegens ondernemingen volgens de definitie in het Duitse BW.

II. Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend. Opdrachten van kopers worden voor ons pas bindend door onze schriftelijke bevestiging of door uitvoering van de levering.

III. Berekening verkoopprijs/ verhoging van afdrachten

a) Onze prijzen dienen te worden vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting.
b) De berekening van de verkoopprijs geschiedt aan de hand van de op de verzendlocatie vastgestelde hoeveelheden, gewichten of afmetingen.
c) Indien tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en levering van de goederen, de wettelijke afdrachten voor invoer of distributie van goederen verhoogd of nieuw ingevoerd worden, of de vrachtkosten verhoogd worden, behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijs aan te passen.

IV. Betaling

a) Facturen dienen te worden betaald binnen de betalingstermijn. Betalingstermijnen beginnen principieel op de dag van de factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de koper ook zonder aanmaning in verzuim. In dit geval zijn wij gerechtigd om een verzuimrente ter hoogte van 3 procentpunten boven de basisrentevoet te berekenen. Wij behouden ons het recht voor om daarnaast andere schades te claimen.
b) Bij gegronde twijfels over de solvabiliteit van de kopende partij, in het bijzonder in geval van betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd om gegunde betalingstermijnen te herroepen en voor andere leveringen betaling vooraf of zekerheden te verlangen.
c) De betaling van een factuur geldt pas als voldaan als het bedrag definitief beschikbaar is op een van onze bankrekeningen.

V. Levering

a) Onze leveringsplicht staat onder het voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan ons.
b) Wij zijn tot deelleveringen gerechtigd. Leveringen van maximaal 5% meer of minder dan de contractueel overeengekomen hoeveelheid zijn toegestaan.
c) n geval van vertraging van de levering dient de koper ons een redelijke termijn voor een latere levering van ten minste twee weken te geven.
d) Het risico gaat over op de koper zodra de goederen worden overhandigd aan het expeditiebedrijf of, bij ophalen door de koper, bij ter beschikking stellen van de goederen. Dit geldt ook als wij de transportkosten dragen.

VI. Leveringsbelemmeringen

Force majeure die onze toeleveranciers tijdelijk of definitief ontslaat van hun plicht tot levering, ontslaat ook ons in gelijke omvang van onze plicht tot levering. Bij het gedeeltelijk of volledig wegvallen van onze producent zijn wij niet verplicht om voor levering middels een andere toeleverancier te zorgen.

VII. Monsters c.q. Stalen / technisch advies

a) e door ons ter beschikking gestelde monsters c.q. stalen alsmede onze technische en chemische gegevens dienen alleen als algemene beschrijving van de goederen. Ze behelzen geen garantie van de toestand of de houdbaarheid. Ze ontslaan de koper niet van het onderzoek van iedere afzonderlijke levering.
b) Ieder productgerelateerd advies dat wij naar beste weten en geweten afgeven, is vrijblijvend en ontslaat de koper niet van zijn plicht om iedere afzonderlijke levering voor verwerking te controleren op zijn geschiktheid voor het geplande gebruik.

VIII. Reclamaties / garantie

a) De koper dient de goederen onverwijld na ontvangst te onderzoeken en eventuele materiële gebreken, verkeerde leveringen of afwijkende hoeveelheden onmiddellijk, uiterlijk echter binnen één week na ontvangst, schriftelijk te reclameren. In geval van deelleveringen betreft deze plicht van de koper iedere afzonderlijke deellevering.
b) Verborgen gebreken dient de koper onverwijld na vaststelling van het gebrek, uiterlijk echter binnen zes maanden na ontvangst, te reclameren.
c) Een reclamatie geeft de koper niet het recht om opeisbare betalingen achter te houden of de ontvangst van andere leveringen te weigeren.
d) Bij tijdige en gerechtvaardigde reclamaties zijn de aanspraken van de koper op grond van dit gebrek beperkt tot het recht op latere naleving. Als de latere naleving door ons onsuccesvol is, kan de koper de koopprijs reduceren of desgewenst terugtreden uit de overeenkomst. Dit laat de schadevergoedingsaanspraken sub 9 onverlet.
e) De garantietermijn bedraagt één jaar na verzending van de goederen voor zover dwingende wettelijke voorschriften niet een langere verjaringstermijn voorschrijven.
f) Wij staan er niet voor in dat het product vrij is van octrooien of andere beschermende rechten van derden.

IX. Schadevergoeding / aansprakelijkheidsbeperking

a) Contractuele en buitencontractuele schadevergoedingsaanspraken van de koper op grond van plichtverzaking door lichte schuld door ons of onze plaatsvervangers zijn uitgesloten. Dat geldt niet als een plicht geschonden is die van essentieel belang is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst. Onze aansprakelijkheid is echter beperkt tot de voor de overeenkomst typische, te voorziene schade en bedraagt hoogstens de dubbele factuurwaarde van de betreffende goederen.
b) Voor indirecte alsmede voor op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet te voorziene schade zijn wij slechts in geval van grove schuld van onze kant aansprakelijk.
c) De onder clausule IX. a en IX. b genoemde beperkingen gelden niet voor schade door schending van het leven, het lichaam of de gezondheid. Dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen blijven hierdoor onverlet.

X. Eigendomsvoorbehoud

a) De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van al onze vorderingen uit onze zakelijke relatie (met inbegrip van nevenvorderingen, schadevergoedingsaanspraken alsmede aanspraken op grond van cheques en wissels).
b) Bij een bewerking van goederen onder voorbehoud gelden wij als producent en verwerven kosteloos het eigendom van de nieuw ontstane producten. Indien een verwerking, verbinding of vermenging van de goederen onder voorbehoud plaatsvindt met goederen die eigendom van derden zijn, verwerven wij het mede-eigendom van de hierdoor ontstane producten in verhouding van de factuurwaarde van de goederen onder voorbehoud met de factuurwaarde van de andere materialen. Vindt de verwerking, verbinding of het vermengen van de goederen onder voorbehoud plaats met het hoofdproduct dat eigendom is van de koper, cedeert de koper reeds nu zijn eigendomsrechten van het nieuwe artikel aan ons.
c) Alle vorderingen uit de verkoop van goederen die ons eigendom of ons mede-eigendom zijn, worden reeds nu in volledige omvang door de koper aan ons gecedeerd om ons eigendomsaandeel te borgen. Een andere cessie, ook in het kader van een factoring-transactie, is niet toegestaan.
d) De koper is verplicht om goederen onder voorbehoud op zijn kosten met de zorgvuldigheid van een goed zakenman op te slaan en tegen de gebruikelijke opslagrisico's te verzekeren. Hij cedeert zijn aanspraken op grond van de verzekeringsovereenkomsten reeds nu aan ons.
e) Zolang de koper de jegens ons bestaande verplichtingen volgens de letter van de overeenkomst naleeft, is hij gerechtigd in de ordelijke gang van zaken te beschikken over de goederen onder voorbehoud en vorderingen op grond van de doorverkoop van goederen onder voorbehoud te innen. De koper is echter niet gerechtigd om de goederen onder voorbehoud of de gecedeerde vordering aan derden te verpanden of als zekerheid over te dragen. Toegang door derden tot de goederen onder voorbehoud dient de koper ons onmiddellijk nadat deze hem bekend geworden is, te melden.
f) Bij betalingsverzuim van de koper zijn wij gerechtigd om zonder het stellen van een termijn voor een latere betaling, te verlangen dat de goederen onder voorbehoud worden geretourneerd. Bovendien dient de koper zijn afnemers op eerste verzoek onverwijld alle noodzakelijke informatie en stukken ter beschikking te stellen over de voorraad goederen onder voorbehoud en de gecedeerde vorderingen alsmede de cessie van de vordering.
g) Indien het bedrag van de zekerheden meer dan 20% hoger is dan het totaalbedrag van onze vorderingen, zullen wij op verzoek van de koper de door ons geselecteerde overtollige zekerheden vrijgeven.

XI. Slotbepalingen

a) Het bevoegde forum zetelt te Hamburg. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Deze verordening over het bevoegde forum en het toepasselijk recht geldt alleen in de relatie met onze klanten die zakenlieden volgens de letter van het Duitse Wetboek van Koophandel zijn. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende goederen wordt uitgesloten.
b) Mocht één van de voorgaande clausules geheel of ten dele onwerkzaam blijken te zijn, laat dit de werkzaamheid van de overige bedingen onverlet. Wij zijn in dit geval gerechtigd om het onwerkzame beding door een andere regeling te vervangen die zoveel mogelijk overeenkomt met het economisch doel van het onwerkzame beding.